Acta Palaeontologica Polonica

Nowy, niezwykły wczesnokarboński ramienionóg z Chin.

Yuanlin Sun, Andrzej Baliński, Xueping Ma, and Yubo Zhang

Acta Palaeontologica Polonica 49 (2), 2004: 267-274

W pracy opisano nowy rodzaj i gatunek ramienionoga Changshunella yangi gen. et sp. nov. (rząd Spiriferida, rodzina Verneuiliidae) z wczesnokarbońskiej Formacji Muhua z południowych Chin (Prowincja Guizhou). Ten niezwykły spiriferid charakteryzuje się bardzo małymi rozmiarami osiągając zaledwie 2,6–4 mm długości muszli, bardzo wysoką, płaską wentralną interareą oraz wykształceniem na każdej skorupce trzech, bardzo wysokich żeber ułożonych naprzeciwlegle (a nie naprzemianlegle jak u większości ramienionogów). Ta ostatnia cecha charakteryzuje ramienionogi z rodziny Verneuliidae. Ramienionogi te wyodrębniły się prawdopodobnie ze wspólnego przodka nadrodzin Spiriferoidea, Paeckelmanelloidea i Brachythyridoidea poprzez wykształcenie naprzeciwległej ornamentacji radialnej oraz utratę płytek zębowych w skorupce brzusznej.

Key words: Brachiopoda, Verneuiliidae, Early Carboniferous, China.

Yuanlin Sun [ylsun@pku.edu.cn] Xueping Ma, and Yubo Zhang, Department of Geology, Peking University, Beijing 100871, China; Andrzej Baliński [balinski@twarda.pan.pl], Instytut Paleobiologii PAN, ul. Twarda 51/55, PL−00−818 Warszawa, Poland.