Acta Palaeontologica Polonica

Kampańskie (późnokredowe) łodzikowce z Sachalinu, (rosyjski Daleki Wschód)

Markus Wilmsen and Elena A. Yazykova

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 481-490

Odnotowano trzy taksony łodzikowców z kampanu Sachalinu: Cymatoceras pseudoatlas (Yabe i Shimizu, 1924b), C. cf. bifidum Shimansky, 1975, i C. cf. honmai Matsumoto i Miyauchi, 1983. To pierwsze dobrze datowane biostratygraficznie łodzikowce z Sakhalinu, wykazujące powinowactwa z faunami łodzkikowymi z Japonii (Hokkaido), jako że oba obszary stanowiły południową podprowincję paleobiogeograficzną prowincji północnopacyficznej. Omówiono możliwe zależności między kształtem i ornamentacją muszli późnokredowych łodzikowców a preferowanym przez nie siedliskiem. W środowiskach przybrzeżnych wydają się przeważać grubo żeberkowane ("cymatoceratydowe"), zaklęśnięte łodzikowce. Można to tłumaczyć przystosowaniem do rosnącej presji drapieżników, zwłaszcza płytkowodnych durofagów, co mogło sprzyjać rozwojowi obronnych cech morfologicznych (tj. ornamentowanych muszli odporniejszych na drapieżnictwo) u płytkowodnych nautiloidów w późnej kredzie.

Key words: Nautiloidea, Cymatoceras, Cretaceous, Campanian, Russia, Sakhalin.

Markus Wilmsen [m.wilmsen@mail.uni−wuerzburg.de], Institut für Paläontologie der Bayerischen Julius−Maximilians−Universität, Pleicherwall 1, D−97070 Würzburg, Germany; Elena A. Yazykova [yazykova@ultra.cto.us.edu.pl], Department of Ecosystem Stratigraphy, University of Silesia, Będzińska 60, PL−41−200 Sosnowiec, Poland.