Acta Palaeontologica Polonica

Ślady drapieżnictwa ślimaków z rodziny Cassidae na pancerzach jeżowców ze środkowego miocenu Polski.

Tomasz Ceranka and Michał Złotnik

Acta Palaeontologica Polonica 48 (3), 2003: 491-496

Drążenia w pancerzach jeżowców Echinocyamus linearis Capeder, 1906, pochodzących ze środkowomioceńskiego basenu Korytnicy (południowe obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) stanowią pierwszy dobrze udokumentowany zapis drapieżnictwa przedstawicieli Cassidae z terenu Polski. Opisane skamieniałości śladowe w istotny sposób uzupełniają informacje o wielkości i strukturze populacji Cassidae zapisane przez skamieniałości strukturalne (ośródki i muszle). Wysoka liczba drążeń rozpoznanych z piasków heterosteginowych (najwyższa część korytnickiej sekwencji osadowej) dowodzi istnienia dużej populacji Cassidae w późnym stadium rozwoju basenu Korytnicy. Niewielkie rozmiary większości drążeń wskazują, że młodociani przedstawiciele Cassidae, których szczątki nie zachowały się w zespole kopalnym, również byli obecni w populacji.

Key words: Cassidae, echinoids, drill holes, predation, population structure, taphonomy, Middle Miocene, Poland.

Tomasz Ceranka [tceranka@op.pl] and Michał Złotnik [mzlotnik@geo.uw.edu.pl], Instytut Geologii Podstawowej, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 93, PL−02−089 Warszawa, Poland.