Acta Palaeontologica Polonica

Nowe żaby z najwyższej kredy niecki Haţeg w Rumunii

Márton Venczel and Zoltán Csiki

Acta Palaeontologica Polonica 48 (4), 2003: 609-616

Osady rzeczno-jeziorne najpóźniejszej kredy (mastrycht) niecki Haţeg (Rumunia) dostarczyły licznych szczątków drobnych kręgowców wodnych i lądowych, w tym następujacych płazów bezogonowych: Hatzegobatrachus grigorescui gen. et sp. nov., Paralatonia transylvanica gen. et sp. nov., oraz Anura indet. H. grigorescui sp. nov. (gatunek typowy nowego rodzaju), zachowuje niektóre cechy płazów bezogonowych szczebla liopelmowego i został określony jako mała prymitywna żaba o wciąż niejasnych pokrewieństwach. P. transylvanica sp. nov. (gatunek typowy nowego rodzaju) jest średniej wielkości przedstawicielem podrodziny Discoglossinae. Na podstawie cech kości szczęk i szkieletu pozaczaszkowego można go uważać za formę pośrednią między pierwotnymi (podobnymi do Eodiscoglossus) a bardziej zaawansowanymi (jak Latonia) przedstawicielami podrodziny Discoglossinae w obrębie rodziny ropuszkowatych (Discoglossidae). Morfologia miednicy u przedstawicieli rodzajów Hatzegobatrachus i Paralatonia wskazuje na różnice w przystosowaniu do skoków. Wynika z tego, że obie formy mogły zajmować odmienne nisze ekologiczne, co z kolei wskazuje, że zespoły drobnych kręgowców z końca kredy zachowane w niecce Haţeg związane były z ekosystemami bardziej złożonymi niż dotąd przypuszczano.

Key words: Cretaceous, Maastrichtian, Amphibia, Anura, Romania.

Márton Venczel [mvenczel@rdslink.ro], Ţării Crişurilor Museum, B−dul Dacia 1−3, RO−410464 Oradea, Romania; Zoltán Csiki [dinozoli@geo.edu.ro], Department of Geology and Paleontology, Faculty of Geology and Geophysics, University of Bucharest, B−dul N. Bălcescu 1, RO−010041 Bucharest, Romania.